Návštěvní řád

Největší koupaliště na Vysočině
Krytý bazénKoupaliště

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

areálu Vodní ráj Jihlava

Romana Havelky 5a, 586 01 Jihlava

Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu s tímto návštěvním řádem a dodržovat jeho ustanovení.

I. Vstup do prostor kryté části areálu

 1. Vstup do kryté části aquaparku je povolen pouze v provozní době, a to přes turnikety a s platným elektronickým čipem. Ceny vstupného jsou zveřejněny v ceníku na vstupních dveřích a u pokladny.
 2. Za ztracený čip nebo jeho úmyslné poškození bude návštěvníkovi naúčtován poplatek 200 Kč.
 3. Při ztrátě čipu s nabitým kreditem je potřeba doložit doklad o zapůjčení čipu, aktuální zůstatek z původního čipu se pak přesune na čip nový.
 4. Do bazénu nemají přístup děti mladší než 1 rok (§ 11 vyhl. č. 135/2004 Sb.).
 5. Dětem do 10 let je povolen vstup pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
 6. Krytý areál aquaparku může být v určitých hodinách vyhrazen školám nebo společenským a sportovním organizacím. Po tuto dobu je veřejnosti uzavřen.
 7. Při naplnění kapacity areálu nelze umožnit vstup dalším návštěvníkům. Vstup do aquaparku dále není povolen osobám uvedeným v oddílu III tohoto návštěvního řádu.
 8. Nový návštěvníci mohou do kryté části areálu přijít nejpozději 30 minut před ukončením jeho provozní doby.

II. Vstup do prostor venkovního areálu

 1. Vstup do venkovního areálu je povolen pouze v provozní době, a to přes turnikety prostřednictvím abonentního čipu nebo jednorázové vstupenky, které lze zakoupit na pokladně. Ceny vstupného jsou zveřejněny v ceníku na vstupních dveřích a u pokladny.
 2. Jednorázová vstupenka je platná pouze v den, který je na ní vyznačený. Po opuštění areálu ztrácí platnost.
 3. Provozovatel je oprávněn provádět ve venkovním areálu kontroly vstupenek, prosíme tedy o jejich pečlivé uschování. V případě, že se návštěvník nebude moci prokázat platnou vstupenkou nebo abonentním čipem, je povinen zaplatit vstupné a přirážku 200 Kč.
 4. Do bazénu nemají přístup děti mladší než 1 rok (§ 11 vyhl. č. 135/2004 Sb.).
 5. Dětem do 10 let je povolen vstup pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
 6. Venkovní areál aquaparku může být v určitých hodinách vyhrazen školám nebo společenským a sportovním organizacím. Po tuto dobu je veřejnosti uzavřen.
 7. Při naplnění kapacity areálu nelze umožnit vstup dalším návštěvníkům. Vstup do aquaparku dále není povolen osobám uvedeným v oddílu III návštěvního řádu.
 8. Návštěvníkům, kteří přijdou později než 30 minut před ukončením provozní doby venkovního areálu, může provozovatel aquaparku odmítnout vstup.
 9. Vstupné do venkovního areálu je návštěvníkům účtováno automatickým pokladním systémem, tedy je odečítáno z abonentního čipu nebo jednorázové vstupenky při průchodu osoby vstupním turniketem. V případě poruchy pokladního systému může provozovatel použít náhradní vstupenky.

III. Vyloučení z návštěvy areálu

 1. Do bazénu nemají přístup osoby trpící infekcemi, lidé s kožními nebo jinými přenosnými chorobami či vlasovými parazity. Povolen není vstup lidem, kteří zjevně nedodržují hygienu nebo jsou pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek.
 2. Vstup do areálu může být odepřen i lidem, jejichž přítomnost by mohla prokazatelně narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejichž chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.
 3. Z areálu může být bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí poruší ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků areálu, tj. vedoucího Vodního ráje Jihlava či službu konajícího plavčíka.
 4. Do areálu je zakázáno vstupovat se zvířaty.

IV. Provozní pokyny pro návštěvníky

 1. Povinností každého návštěvníka je dodržovat osobní hygienu a osprchovat se před vstupem do bazénů.
 2. Návštěvníci areálu, včetně malých dětí, mohou do bazénů vstupovat pouze ve vlastních čistých plavkách. Koupání ve svrchním oblečení a spodním prádle, u malých dětí v papírových plenách či bez plavek není povoleno.
 3. Převlékání v areálu aquaparku je možné pouze v šatnách.
 4. Doporučujeme návštěvníkům, aby s sebou do areálu nenosili cenné věci a větší obnosy peněz. K uložení případných cenností či dokladů slouží skříňky, které jsou v prostoru pokladen.
 5. Neplavci se smí koupat pouze v prostorách pro ně vyhrazených.
 6. Návštěvníci aquaparku jsou povinni chovat se šetrně k zařízení a vybavení areálu, šetřit vodou, udržovat čistotu, neobtěžovat svým jednáním a chováním okolí a dbát o osobní bezpečnost.
 7. Za případnou ztrátu osobních věcí v areálu nenese provozovatel odpovědnost.
 8. Každý návštěvník odpovídá za škodu, kterou způsobí.
 9. Dojde-li ke ztrátě, zničení nebo poškození klíče od skříňky na cennosti bude odpovědné osobě naúčtován manipulační poplatek 200 Kč.
 10. Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto návštěvního řádu, nenese provozovatel odpovědnost.
 11. Každý návštěvník je povinen bezpodmínečně uposlechnout organizačních a bezpečnostních pokynů zaměstnanců areálu.
 12. Návštěvník je povinen dodržovat návštěvní řád sauny a parní lázně, pokyny pro jízdu na tobogánu a skluzavce i další oznámení a upozornění vyvěšená v areálu aquaparku.
 13. Návštěvník ztrácí nárok na vrácení zálohy zapůjčeného čipu při jeho zjevném mechanickém poškození či nefunkčnosti.

V. V AREÁLU JE ZAKÁZÁNO:

 1. Chovat se hlučně, používat přístroje pro reprodukovanou hudbu, běhat (nebezpečí úrazu při uklouznutí) nebo potápět a srážet druhé osoby.
 2. Koupat se ve svrchním oblečení, spodním prádle nebo oděvech nevhodných ke koupání. Koupání dětí bez plavek nebo v papírových plenkách.
 3. Koupání dětí do 1 roku ve všech bazénech a dětí mladších 3 let ve velkých rekreačních bazénech. Koupání dětí starších 6 let a dospělých v dětských bazénech.
 4. Skákat do bazénů z míst, které k tomu nejsou určené. Ohrožovat ostatní návštěvníky.
 5. Bezdůvodně volat o pomoc. Vstupovat do prostor neurčených pro veřejnost, do šaten a sprch druhého pohlaví a do části aquaparku, kde je vyznačen zákaz vstupu z bezpečnostních a provozních důvodů.
 6. Plivat na podlahy a do vody, močit do bazénu, odhazovat odpadky, prát prádlo a znečišťovat prostory areálu.
 7. Kouřit v prostorách areálu včetně travnatých ploch, mít s sebou ostré věci, zbraně nebo skleněné a jiné předměty, které se mohou rozbít, a způsobit tak poranění.
 8. Kouření v areálu j zakáznáno. Povoleno je pouze v prostorách restauračních zařízení.
 9. Svévolně přemísťovat zařízení a instalovaný nábytek.
 10. Vyžadovat od zaměstnanců aquaparku služby odporující tomuto návštěvnímu řádu, ničit vybavení areálu a plýtvat vodou.
 11. Vstupovat se žvýkačkou, jídlem či nápoji do bazénové haly a do prostoru za brodítky venkovních bazénů.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Před opuštěním aquaparku je návštěvník povinen vrátit zapůjčené vybavení.
 2. Za zajištění první pomoci v areálu a případné přivolání lékařské pomoci odpovídá plavčík.
 3. Každý návštěvník se zaplacením vstupného dobrovolně zavazuje dodržovat všechna ustanovení tohoto návštěvního řádu.

V Jihlavě 10. června 2016

Provozovatel

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.
Havlíčkova 64, 586 01 Jihlava

Ing. Josef Eder
jednatel společnosti

Tel.: +420 567 553 130
Web: www.vodni-raj.cz
Email: vodniraj@smj.cz

Otevírací doba

Krytý bazén
Po: 14-20 h
Út-Čt: 10-20 h
Pá-So: 10-21 h
Ne: 10-20 h

Venkovní koupaliště
Po-Ne: 10 - 20 h

Další informace
Návštěvní řád

Adresa areálu

Aquapark Vodní ráj
Romana Havelky 5a
586 01 Jihlava

Tel: +420 567 553 130
Email: vodniraj@smj.cz
Web: www.vodniraj.cz

Provozovatel

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s. r. o.
Havlíčkova 64
586 01 Jihlava

IČ: 60727772
DIČ: CZ60727772
Web: www.smj.cz